پایگاه ارزشی فرصتی برای جهادگران عرصه سایبری و جنگ نرم فراهم می‌اورد که با فکر و قلم خود به یاری دین خدا بشتابند و این جبهه را پر کنند.